عدد قند خون نرمال در برگه آزمایش چند است؟

عدد قند خون نرمال در برگه آزمایش چند است؟ آیا می دانید عددی که برای قند خون در برگه آزمایش وجود دارد به طور نرمال باید چند باشد؟