برج نوری استادیومی

برج نوری استادیومی اين محصول معمولا در اماکن ورزشي و استاديوم ها کاربرد دارد.