فعالیت های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ۴۰ درصد رشد داشته


تهران – ایرنا – اداره کل هماهنگی، نظارت و ارزیابی پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش سه ماهه پاییز را منتشر کرد که بر اساس آن تعداد اظهارنظرهای کارشناسی مرکز در خصوص طرح‌ها یا لوایح ۴۰ درصد رشد داشته است.


به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش ها، بر اساس این گزارش برگزاری نشست های تخصصی در مرکز پژوهش ها در سه ماهه فصل پاییز ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه بهار سال ۱۴۰۰ از رشد ۳۶ درصدی برخوردار بوده است.

بر اساس این گزارش، شرکت در جلسات کمیسیون های مجلس در سه ماهه پاییز ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه بهار ۱۴۰۰، شاهد رشد ۵۰ درصدی بوده است.


در حوزه پاسخ به درخواست های کارشناسی نمایندگان مجلس، شاهد رشد ۳۲ درصدی در سه ماهه پاییز ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه بهار ۱۴۰۰ هستیم.

همچنین در بازه زمانی سه ماهه پاییز ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه بهار ۱۴۰۰، تعداد اظهارنظرهای کارشناسی مرکز در خصوص طرح یا لوایح از رشد ۴۰ درصدی برخوردار بوده است. در نهایت اینکه انتشار مکاتبات و گزارش های موردی مرکز در دو بازه زمانی فوق، یکسان و به میزان ۷۰ گزارش در سه ماه بوده است.